Audyt ubezpieczeniowy

Po uzyskaniu Pełnomocnictwa Brokerskiego od Naszego Klienta czynnościami od jakich rozpoczynamy współpracę jest wykonanie audytu ubezpieczeniowego. czynności jakich dokonujemy nawiązując współpracę jest audyt ubezpieczeniowy. 

Koncepcja i cel audytu ubezpieczeniowego:

  • indywidualna i merytoryczna ocena aktualnych Umów Ubezpieczenia Naszego Klienta przede wszystkim pod względem jakości ochrony ubezpieczeniowej, kompletności i realności składki ubezpieczeniowej,
  • przedstawienie w formie pisemnej wniosków z przeprowadzonego audytu ubezpieczeniowego,
  • omówienie wyników audytu z Naszym Klientem i podjęcie wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości zawartych produktów ubezpieczeniowych,
  • wdrożenie nowych rozwiązań do ochrony ubezpieczeniowej,

Po zidentyfikowaniu i analizie ryzyk, przystępujemy do działań mających na celu zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego i urealnienie środków przekazywanych na opłatę składek za zawarcie poszczególnych Umów Ubezpieczeniowych.

W celu zmniejszenia wymiennego wcześniej ryzyka ubezpieczeniowego tworzymy program ubezpieczeniowy, opracowanego przez naszą firmę w porozumieniu z Klientem. Ma on na celu możliwie jak największe zabezpieczenie interesów Naszych Klientów. Uwzględniamy w nim nie tylko wymagane rodzaje polis, ale także dobieramy wysokość sum gwarancyjnych, rodzaje wartości majątku wskazanego do ubezpieczenia, proponujemy dodatkowe klauzule brokerskie uwzględniając specyfikę i czynności faktyczne prowadzone przez Naszych Klientów.

Mamy świadomość że ryzyko ubezpieczeniowe nie jest czymś jednorodnym dlatego też nie można ująć go jednej uniwersalnej definicji. W każdym przypadku podchodzimy do tego zagadnienia w sposób indywidualny i dostosowany do potrzeb Naszych Klientów. Ryzyko ubezpieczeniowe jest czymś zmiennym, zależnym od czasu. Ryzyko powinno być traktowane jako proces, a analizy uwzględniać jego dynamikę. Przy badaniu ryzyka powinno się brać pod uwagę czynniki, które mają wpływ na jego istotę i wymiar.

Powyższe działania mają na celu doprowadzenie Umów Ubezpieczenia do stanu, który w najbardziej optymalny sposób zabezpieczy posiadany majątek, zdrowie i życie Naszych Klientów, zwłaszcza iż w ogromnej części od tego właśnie zależy szybka likwidacja szkód które mogą wystąpić w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.