Kim jest broker?

Broker Ubezpieczeniowy – zwany czasem adwokatem ubezpieczeniowym, prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy. Mamy świadomość jak wiele może mieścić się w definicji „pośrednik ubezpieczeniowy”. Od chwili uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej wykorzystujemy nasze możliwości jak najszerzej.

Wykonujemy nasze  obwiązki  na podstawie Pełnomocnictwa Brokerskiego udzielonego nam przez Naszych Klientów. Nasze prace polegają przede wszystkim na wykonywaniu czynności brokerskich w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

Naszym atutem jest kompleksowe świadczenie usług, a wiąże się z tym nie tylko obsługa Klienta od chwili analizy ubezpieczeniowej do procesów likwidacji szkód, ale przede wszystkim bogata oferta produktów ubezpieczeniowych. Staramy się, żeby wybór przez naszej firmy przez był jak najbardziej świadomy poprzez Nasze dotychczasowe działania na rynku brokerskim. Podejmując współpracę z firmą Prospero-Invest Broker, wybierają Państwo profesjonalnego i merytorycznie przygotowanego pośrednika ubezpieczeniowego, któremu mogą Państwo zaufać.

Zastanawiając się nad nawiązaniem współpracy z Prospero-Invest Broker należy mieć świadomość, że usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone przez Brokera znacząco różnią się od tych proponowanych przez Agentów Ubezpieczeniowych. Broker Ubezpieczeniowy działa w Państwa imieniu, a Agent Ubezpieczeniowy działa w imieniu Firmy Ubezpieczeniowej na podstawie zawartej z Ubezpieczycielem Umowy Agencyjnej lub innej formy zatrudnienia, czy współpracy.

Każdy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej.

Broker ubezpieczeniowy, może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia nadawane przez Komisję Nadzoru Finansowego RP.

Ustawowe uregulowanie działalności brokerskiej należy traktować jako wielki atut. Mamy świadomość, że nałożone na Nas obowiązki leżą w interesie naszych Klientów. Gwarancja niezależności Naszych usług poparta jest także wymogami prawnymi. Jesteśmy Firmą  całkowicie niezależnym od zakładów ubezpieczeń.

Uregulowania prawne przewidują też czynności których Broker Ubezpieczeniowy wykonywać nie może,  Broker nie może między innymi:

  • wykonywać czynności agencyjnych,
  • pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, oprócz porozumienia kurtażowego lub Umów Ubezpieczenia na własny rachunek,
  • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,
  • posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku  regulowanym.