RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

My, Prospero-Invest Broker., z siedzibą w Sząbruku (11-036) przy ul. Jarzębinowej 3, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: marcin@prospero-invest.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2. Rodzaj przetwarzanych danych

Przekazane dane ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych, pełnomocników i opiekunów prawnych oraz osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej obejmujących następujące dane: imię i nazwisko; numer PESEL oraz inne numery identyfikacyjne; dane adresowe; dane kontaktowe (numer telefonu, adres, e-mail); dane dotyczące dokumentu tożsamości; dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia; dane przedmiotów ubezpieczanych.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą usługą, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym umowa ustała, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umowy kończącej się w danym roku.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego; do wniesienia sprzeciwu.

7. Informacja o wymogu podania danych – Podanie danych jest warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych, na etapie, w którym jesteśmy administratorem, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.